Arizona Poison and Drug Information Center

Arizona Poison and Drug Information Center
USA
+1 800 222 1279
www.pharmacy.arizona.edu/outreach/poison/
boesen@pharmacy.arizona.edu
24hrs